Badanie wody

Czysta woda to nie tylko problem Trzeciego Świata

Światowa Organizacja Zdrowia określa jakość wody jako krytyczny element globalnego zapobiegania chorobom. Odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji na temat zwiększania dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz poprawy warunków sanitarnych, higieny i gospodarki wodnej w celu zmniejszenia ryzyka chorób zakaźnych przenoszonych przez wodę.

Gminy wodne mogą zapobiegać wybuchom chorób i skażenia, sprawdzając zaopatrzenie w wodę pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych. Diagnostyka jakości wody Charm pomaga chronić i poprawiać jakość wody poprzez szybką identyfikację wskaźników kału i zanieczyszczeń, takich jak coliphage, coli i E. coli, w celu identyfikacji zasobów wody „zagrożonych” patogenami wirusowymi i bakteryjnymi. Charm wykonuje również testy do wykrywania zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pestycydy i antybiotyki. Testy Charm ATP mogą być wykorzystywane do oceny czystości zbiorników magazynowych, wód CIP i systemów dystrybucji i mogą stanowić wczesny wskaźnik niepożądanej aktywności biologicznej w źródłach wody. Testy te służą zapewnieniu bezpiecznej wody pitnej, wód procesowych, wód powierzchniowych i wody butelkowanej.

Testy drobnoustrojów/patogenów

Patogeny wirusowe są odpowiedzialne za ponad 50% chorób przenoszonych przez wodę. Coliphage jest cząstką wirusa dla bakterii z grupy coli i jest uważany za wirusowy wskaźnik kału w wodach gruntowych, który uzupełnia monitorowanie bakteryjnego kału. Coliphage może być również stosowany jako wskaźnik procesu wirusowego w zastosowaniach związanych z uzupełnianiem wody i oczyszczaniem ścieków przed zrzutem.

Fast Phage to zatwierdzony przez EPA test do wykrywania coliphage w wodzie, który zapewnia wczesne ostrzeżenie w ciągu 8 godzin i jest potwierdzany następnego ranka. Ten rodzaj walidacji i weryfikacji jest zgodny z podejściem HACCP do bezpieczeństwa wody.

E*colite to jakościowa metoda wykorzystująca substrat enzymatyczny, która posiada aprobatę EPA do wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli w objętości 100 ml wody w ciągu 28-48 godzin.

PathoGel jest ilościową formą E*colite tworzącą niebieskie plamki dla każdej grupy coli oraz niebieską i fluorescencyjną z E. coli. Ponadto istnieje czarny wskaźnik dla Enterobacteriaceae, które są szerszą klasą organizmów Gram-ujemnych występujących w wodzie.

Urządzenia sanitarne/higiena (ATP)

Trójfosforan adenozyny (ATP) jest doskonałym wskaźnikiem jakości wody, całkowitej aktywności biologicznej wynikającej z mikroorganizmów, a także materiału roślinnego, zwierzęcego czy spożywczego. Testy PocketSwab Plus wykrywają ATP w wodzie i mogą być używane do monitorowania kontroli biofilmu oraz identyfikowania i usuwania wyższych poziomów skażenia. Test luminescencyjny WaterGiene umożliwia szybki pomiar całkowitego ATP (wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego). Pomiary ATP uzupełniają konwencjonalne testy mikrobiologiczne. Na przykład w przypadku przetwórców wody butelkowanej dodatkowy etap filtracji umożliwia WaterGiene specyficzną identyfikację ATP pochodzenia mikrobiologicznego.

Testy antybiotyków

Producenci farmaceutyczni muszą zapewnić, że płukanki powierzchniowe nie zawierają określonych antybiotyków. Organy ds. zdrowia publicznego muszą zapewnić, że woda pitna nie jest zanieczyszczona antybiotykami, które mogły przedostać się do ścieków domowych, rolniczych, medycznych lub farmaceutycznych. Wiadomo, że antybiotyki stosowane w rolnictwie przedostają się z odchodów zwierzęcych do wód powierzchniowych i gruntowych. Testy Charm II i KIS oferują unikalne szybkie rozwiązania do wykrywania antybiotyków i leków przeciwdrobnoustrojowych w wodzie i ściekach.

Testy alergenowe

Charm AllerGiene to test kontroli alergenów oparty na ATP, zaprojektowany w celu zapobiegania kontaktowi krzyżowemu z uczulającymi zabrudzeniami spożywczymi na urządzeniach procesowych. Mierzy ATP (trójfosforan adenozyny) na niskim poziomie jako wskaźnik obecności pokarmu w popłuczynach.

Test Aller-ROSA do wykrywania alergenów wykrywa obecność alergenów mleka, kazeiny i/lub beta-laktoglobuliny, w wodzie do płukania.

Testowanie pestycydów

Stosowanie pestycydów w rolnictwie może przypadkowo zanieczyścić wody gruntowe i wodę pitną. Test Charm CideLite to enzymatyczny test bioluminescencyjny, który wykrywa insektycydy fosforoorganiczne i N-metylokarbaminianowe oraz ich aktywne metabolity w wodzie. 15-minutowy test CideLite jest od 100 do 1000 razy bardziej czuły niż testy wykorzystujące reakcję acetylocholinoesterazy.